Uslovi korišćenja

1. Registracija
Za korišćenje usluga sajta www.malioglasi.biz neophodna je registracija i ona je besplatna. Registrovani korisnik koji je postavio oglas ima sva prava i obaveze proistekla iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Fizičko ili pravno lice može imati i koristiti samo jedan registrovan nalog.

2. Sadržaj oglasa
Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid neistinitog, upoređujućeg i prevarnog oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o predmetu koji se prodaje ili usluzi koja se pruža. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na predmet prodaje ili uslugu. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-maila, facebook i web adrese ili specijalnih grafičkih karaktera s ciljem isticanja oglasa. Nije dopušteno oglašavanje više predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Oglašivač odgovara za poreklo fotografija i tekstualnog sadržaja oglasa koje je objavio na našem sajtu. U jedan oglas dopušteno je uneti samo jedan predmet prodaje ili jednu uslugu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen.

3. Vlasništvo nad sadržajem
Internet sajt www.malioglasi.biz ceo sadržaj istog, tekstovest, slike, audio i video materijal (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu su Emit 24 d.o.o. (u daljem tekstu: VLASNIK SAJTA). Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). VLASNIK SAJTA zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Saznanje o promeni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja.

4. Zabrana oglašavanja
Zabranjeno je oglašavanje pornografije, opojnih droga, oružja (osim sportskog i trofejnog), duvanskih proizvoda, alkoholnih pića (osim vina i piva), advokata i advokatskih usluga, lekova, medicinskih sredstava, metoda tradicionalne i alternativne medicine, piratskih kopija proizvoda. Takođe i oglašavanje kojim se neistinito označava identitet oglašivača, njegova aktivnost, proizvod ili usluga; izostavljanje važnih podataka, upotreba neodređenih ili višeznačnih izraza, zastarelih ili neažurnih navoda ili drugih podataka koji izazivaju zabludu o identitetu oglašivača, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi (vrsti, svojstvima, kvalitetu, poreklu ili drugim podacima o proizvodu ili usluzi) i drugim porukama upućenim primaocu oglasne poruke;- oglašavanje koje predstavlja podražavanje ili kopiju drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluga;- oglašavanje kojim se omalovažava, sumnjiči ili na drugi nedostojan način prikazuje identitet drugog lica, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge;- poređenje oglašivača, njegove aktivnosti, proizvoda ili usluge sa drugim oglašivačem, njegovom aktivnošću, proizvodom ili uslugom na štetu drugog, odnosno radi sticanja materijalne koristi;- oglašavanje kojim se aludirajući na drugoga, njegovo poslovno ime, naziv, zaštićeni žig, aktivnost, proizvod ili uslugu, iskorišćava ugled tog drugog lica na način kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke.

5. Stopiranje oglasa
Oglas može biti stopiran, odnosno, ne objavljen iz sledećih razloga:
· Ako tekst nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i uređivačkom politikom sajta www.malihoglasa.biz.
· Ako duplirate oglas - Nije dozvoljeno ponoviti više puta identičan ili sličan oglas. Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje ili istu vrstu usluge.
· Ako kategorija nija odgovarajuća. Redakcija sajta www.malioglasi.biz zadršava pravo da ponudu koju ste oglasili postavi u pravilnu kategoriju, ismeni, opis ili sadržaj, a sve u skladu sa uređivačkom politikom sajta.
· Ako fotografija nije dgovarajuća - ukoliko ne prati ponudu koju opisuje, uvredljivog je sadržaja i nije u skladu sa uređivačkom politikom sajta sajta www.malihoglasa.biz.

6. Upotreba i zaštita podataka
Emit je dužan da zaštiti privatnost ličnih podataka oglašivača u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Emit zadržava pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima Halo oglasa. Korišćenjem sajta saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani. VLASNIK SAJTA prikupljaj samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informišu korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daju korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

7. Dozvoljeno je samo lično korišćenje
Ovaj sajt je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smislu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, reprodukovanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na drugim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane sajta, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu, što se smatra povredom Zakona o autorskim i srodnim pravima. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših oglašivača od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije. VLASNIK SAJTA zadržava pravo da obustavi oglašavanje ukoliko utvrde da se fizičko lice oglašava preko više naloga i na taj način oglašava više od dozvoljenih besplatnih oglasa ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku.

8. Zaštita autorskih prava
Podaci na sajtu su zaštićeni Zakonom o autorskim i srodnim pravima, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju VLASNIKU SAJTA. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim uslovima korišćenja. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima, koji su dužni da poštuju načelo zaštite privatnosti.

9. Odgovornost
Emit 24 ne odgovara za:
· tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost ili dostupnost informacija i sadržaja prikazanih na sajtu, osim onih koje se odnose na usluge Halo oglasa, za koje odgovara u skladu sa Opštim uslovima za dostupnost i pružanje tih usluga, u skladu sa zakonskom regulativom koja reguliše tu oblast.
· brisanje, pogrešno dostavljanje ili neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja, za greške na stranicama ili za kontinuirano funkcionisanje sajta.
· bilo kakvu štetu nastalu skidanjem fajlova ili pristupom bilo kakvom sadržaju na Internetu, do koga se došlo pomoću ovih sajtova. Korišćenjem sajtova prihvatate punu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog informacija do kojih ste došli pomoću ovog sajta, za štetu nastalu učitavanjem fajlova i dokumenata na vaš računar i za bilo koji drugi vid štete nastao zbog bilo kakvih sadržaja do kojih ste došli pomoću ovog sajta. VLASNIK SAJTA zadržava pravo da iz dalje upotrebe stranica isključe onog korisnika koji zloupotrebljava ili na bilo koji način neovlašćeno koristi ovaj sajt.
· svi eventualni sporovi nastali iz odnosa oglašivača i korisnika rešavaju se isključivo između oglašivača i korisnika. VLASNIK SAJTA nije odgovoran za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Takođe i:
· za pravilno ili nepravilno korišćenje sajta, kao i za eventualnu štetu koja nastane po tom osnovu,
· za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na sajtu, ili onih koje su na bilo koji način povezane sa sajtom.
· za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, naredbe državnih i drugih organa. Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi Halo oglasa, već ih na sajtu samo prenosimo "onakve kakve jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a VLASNIK SAJTA će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.

10. Pristanak na pravila i uslove korišćenja sajta
Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajta u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajta.